Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Hovedtrekk for året

Konsernets driftsinntekter økte med NOK 818,9 mill. til NOK 8 828,2 mill, som er det høyeste noen gang. Driftsresultatet ble forbedret med en kvart milliard til NOK 203,6 mill. Avkastningen på sysselsatt kapital ble forbedret fra minus 1,5 prosent til 6,8 prosent.

For Timber-divisjonen er det internasjonale markedet for industritre toneangivende for prisutviklingen. Ved inngangen til 2014 var det god aktivitet i dette markedet, og prisene for industritre var stigende. Gjennom første halvår økte både produksjon og lagernivåer i produsentleddet, og markedet inntok gjennom andre halvår en mer avventende holdning. Ved utgangen av året var prisnivåene likevel høyere enn ved inngangen til året.

Wood-divisjonen omsetter hoveddelen av sine produkter innen byggevarehandelen i Skandinavia. De kombinerte sagbrukene og høvleriene, som har konstruksjonsvirke som hovedprodukt, omsetter imidlertid også en andel av sin produksjon som industritre via de samme salgskanaler som Timber-divisjonen benytter. Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia har vært tilfredsstillende gjennom året. Prisøkninger mot slutten av 2013 og ved innledningen til høysesongen 2014, har gjort at prisnivåene for året samlet har vært høyere enn i 2013. I løpet av andre halvår ble markedet i økende grad preget av den svake utviklingen for igangsetting av nybygg i Norge og en avventende holdning til markedsprisene som følge av utviklingen i markedet for industritre.

For konsernets tømmerforbrukende enheter har råstoffkostnaden økt gjennom året, og samlet sett vært høyere enn i 2013. Råstofftilgangen, som var utfordrende i enkelte geografier ved utgangen av 2013, har imidlertid vært stabilt god fra senvinteren 2014 og ut året. Prisene for flis og fiberprodukter har variert fra  stabilt til svakt svekket sammenlignet med fjoråret.

Byggsystem-divisjonen har sine hovedmarkeder i Norge og Sverige. I 2014 har markedsaktiviteten innen nybygg vært god i Sverige, spesielt i Stockholmområdet. Det norske nybyggmarkedet ble i økende grad preget av nedgangen i aktivitetsnivået innen oljeindustrien. Aktiviteten innen ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) har vært tilfredsstillende både i Norge og Sverige. Til tross for utfordrende markedsforhold innen enkelte segmenter, hadde divisjonen ved utgangen av 2014 en sunn og godt sammensatt ordrereserve som var økt med 37 prosent sammenlignet med ett år tidligere.

I 2013 innledet konkurransemyndighetene i Sverige en utredning av om det hadde forekommet ulovlig informasjonsutveksling mellom flere foretak innen skogsindustrien i Sverige. Moelven-konsernet var ett av foretakene. Utredningen konkluderte med at en viss informasjonsutveksling har funnet sted, men at informasjonen har vært av historisk og aggregert karakter. Konkurransemyndighetene besluttet derfor i februar 2015 å ikke utrede saken videre.

Eierstyring og selskapsledelse

Det har ikke vært endringer i styret og bedriftsforsamling. Fullstendige opplysninger om konsernets styrende organer er publisert på www.moelven.no.

Etter enighet med styret, fratrådte Hans Rindal i september stillingen som konsernsjef. Styret konstituerte samtidig Morten Kristiansen (56) som ny konsernsjef. Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 2000. Han kommer fra stillingen som direktør i Moelven Industrier med ansvar for Virkesforsyning og fiberprodukter.
 

Konsernstruktur

Bygginnredningsselskapene i konsernet har fra 1. januar 2014 operert som en organisatorisk enhet under navnet Moelven Modus. Fra 1. september har også de juridiske enhetene endret navn til henholdsvis Moelven Modus AB og Moelven Modus AS.

I tredje kvartal ble det besluttet å avvikle Limtrevirksomhetens kontor og lager i Eastleigh utenfor Southampton. Moelven Timbers aktivitet i UK vil fortsette som før, og vil nå i tillegg stå for distribusjon av standard limtre til det britiske markedet. Avsetning for engangskostnader i forbindelse med dette ble belastet regnskapet med NOK 4 mill.
 

Dette er Moelven-konsernet

Eierstruktur

Moelven-konsernet eies av Glommen Skog SA (25,1 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Agri MI AS (15,8 %), Viken Skog SA (11,9 %), Mjøsen Skog SA (11,7 %), AT Skog SA (7,3 %) og Havass Skog SA (4,0 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Visjon

Moelven er et skandinavisk konsern. Alle produksjonsenhetene er lokalisert i Skandinavia, som også er hovedmarkedet. Virksomheten tar utgangspunkt i de forutsetninger det skandinaviske samfunnet gir, og bygger videre på disse. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske om og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo og arbeide i, og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige byggematerialer og -løsninger når det gjelder hus og moduler, broer og interiørprodukter.

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 44 produksjonsselskaper fordelt på 49 produksjonssteder, samt  32 kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige. Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland og Nederland. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske. Av i alt 3 326 (3 276) ansatte ved utgangen av 2014 arbeider 1 697 (1 660) i Norge, 1 597 (1 582) i Sverige, 19 (21) i Danmark og 13 (13) i andre land.

Divisjonene

Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. Det skandinaviske markedet står for 80 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering av boliger og næringseiendommer. En stor del av den øvrige virksomheten utgjøres av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri. Kundene er fordelt i tre hovedsegmenter: industri, handel og prosjekt, ut fra arten av deres virksomhet. Konsernet er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene. I tillegg kommer rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene, virkesforsyning og bioenergi.

Timber

Divisjon Timber består av 15 produksjonsselskaper og 4 salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu. Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter, samt bioenergi. Om lag 60 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2014 var antallet ansatte 703 (677), hvorav 245 (204) i Norge, 450 (464) i Sverige og 8 (9) i andre land.

Wood

Divisjon Wood består av 19 produksjonsselskaper, 3 kundesentre og ett prosjektsalgsselskap. Hovedproduktene er både hvitt og impregnert byggtre, utvendig kledning, plater, komponenter og flisprodukter samt interiørprodukter som listverk, gulv og  innvendige paneler. Wood driver også handel med produkter som er fremstilt av andre bedrifter. Nesten 80 prosent av produksjonen selges gjennom byggevarehandelen. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 96 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2014 var antall ansatte 993 (1 011), hvorav 522 (555) i Norge, 452 (435) i Sverige og 19 (21) i Danmark.

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av 8 produksjonsselskaper fordelt på 13 produksjonssteder og 24 salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler og Bygginnredning, som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige, samt Elektrotjenester i Norge. Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester, avanserte limtrekonstruksjoner samt elektriske installasjonstjenester. Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen og komponenter til ferdighusindustrien. Driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2014 var antall ansatte 1 498 (1 460), hvorav 837 (821) i Norge, 656 (634) i Sverige og 5 (5) i Storbritannia. For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i produksjonskapasiteten til å møte sesong- og konjunktursvingningene i markedet, benytter divisjonen innleid arbeidskraft. Innleide medarbeidere inngår ikke i tallene for antall ansatte. Det arbeides imidlertid etter et prinsipp om at arbeidskontrakter, rettigheter og plikter, foruten tidsbegrensningen i ansettelsesforholdet, skal være lik som for fast ansatte.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp.  Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår gjennom selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS. Ved utgangen av 2014 var antall ansatte 132 (128), hvorav 45 (45) i Norge og 87 (83) i Sverige.

Samfunnsansvar

Styret har behandlet og godkjent konsernets overordnede strategi og retningslinjer vedrørende HMS, sosialt ansvar, miljø og konkurranselovgivning. Omtalen av disse områdene inngår i styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Driftsinntekter og resultater

Både volumer og priser var høyere enn i 2013 for samtlige divisjoner. Prisene for sagtømmer økte også samlet sett, men balansen mellom ferdigvare- og råvarepriser ble likevel bedret sammenlignet med året før. Gjennom 2014 har det vært gitt høy prioritet til oppfølging og gjennomføring av de tiltak og prosjekter som ble identifisert og igangsatt ved utgangen av 2013 for å bedre konsernets konkurransekraft på lang sikt og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter. Dette arbeidet har gitt gode resultater ved mange selskaper, men ytterligere forbedring er påkrevet ved flere enheter for å bringe resultatene opp på målsatt nivå. Refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige påvirker konsernets driftsresultat for 2014 positivt med en engangseffekt på NOK 6,7 mill.

Elektro-virksomheten har gjennomført nedskrivninger på prosjekter med til sammen NOK 9 mill. Resultatet i 2013 var negativt påvirket av betydelige tap innen Byggsystem-divisjonen knyttet til prosjektvurderinger i Elektro-virksomheten og en omfattende skade på et modulprosjekt i Sverige. Samlet utgjorde dette NOK 67,5 mill.

Netto finanskostnader var noe høyere enn i 2013. Dette skyldes urealiserte tap på finansielle sikringsinstrumenter som er benyttet til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser.  Ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde minus NOK 30,4 mill (pluss 5,5). Det negative resultatet fra sikringene skyldes i all hovedsak rentenedgangen i både Sverige og Norge, samt fall i strømprisene. Verdiutviklingen for konsernets urealiserte valutasikringer var positiv.

Konsernets gjennomsnittlige margin på lånefinansiering var uendret fra 2013, men rentekostnadene var lavere på grunn av et lavere gjeldsnivå gjennom året.

Resultat før skatt var NOK 115,3 mill, en forbedring på NOK 232,4 fra 2013 og i tråd med styrets forventning om en vesentlig resultatforbedring i 2014 sammenlignet med året før.

Timber

årsberetning Driftsinntekter og resultater timber tabell 1 N

Den positive utviklingen fra andre halvår 2013 innen det internasjonale markedet for industritre fortsatte inn i 2014. Balansen mellom tilbud og etterspørsel bedret seg sammenlignet med året før, og markedsprisene steg i første halvår. Etterspørselen på eksportmarkedene i Midt-Østen, Nord-Afrika og Kina var god, mens aktiviteten i Euro-sonen var noe mer avventende.

Økende produksjon og produsentlagre medførte en gradvis mer avventende holdning i markedet fra slutten av andre kvartal og utover høsten. I tillegg til den sesongmessig normale reduksjonen i aktivitetsnivå mot slutten av året, var det internasjonale markedet for industritre preget av usikkerhet og en fortsatt avventende holdning blant kundene mot slutten av året. For året samlet var både volum og priser høyere enn i 2013. For de eksportrettede enhetene ble prisoppgangen på eksportmarkedene forsterket av at NOK og SEK svekket seg mot de viktigste eksportvalutaene.

Råstofftilgangen var utfordrene i enkelte geografier ved inngangen til året, men bedret seg gradvis i andre halvår. Prisene på sagtømmer steg, spesielt i Norge, og var ved utgangen av 2014 noe høyere enn ett år tidligere. Prisene for flis og fiberprodukter varierte fra stabile til svakt svekket sammenlignet med samme tidspunkt i 2013.

Råstofftilgangen var utfordrende i enkelte geografier 

Sagbrukene i Sverige hadde en større bedring i balansen mellom ferdigvare- og råvareprisene enn de norske, og oppnådde en god resultatfremgang som følge av dette. For de norske virksomhetene gjorde realiserte driftsforbedringer at resultatet endte på nivå med fjoråret etter at økningen i råvareprisene i sum oversteg økningen i ferdigvarepriser.

Inntektsføring av refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige påvirker driftsresultat positivt med en engangseffekt NOK 3,4 mill.

Ved inngangen til 2014 var det planlagt et ambisiøst forbedringsarbeid innen divisjonen. Foruten en rekke konkrete tiltak og målsettinger, legges det stor vekt på å videreutvikle en kultur for kontinuerlig forbedring av alle prosesser i hele organisasjonen. Ved utgangen av året har man lykkes med mye, men enkelte enheter har hatt en utilfredsstillende utvikling. Det gjenstår derfor fortsatt et betydelig arbeid, for å bringe alle enhetene opp på et nivå med tilfredsstillende lønnsomhet og god konkurransekraft.

Wood

årsberetning Driftsinntekter og resultater wood tabell 2 N

For Wood-divisjonen fortsatte den positive markedsutviklingen fra andre halvår 2013 inn i 2014. En mild vinter ga gode driftsforhold og en tidlig start på vårsesongen. Gjennom første halvår var både leveransevolumer og priser høyere enn samme periode året før. Inn mot halvårsskiftet ble imidlertid også Wood-divisjonens hovedmarkeder preget av en mer avventende holdning. Etter en sesongmessig normal reduksjon gjennom sommeren, økte markedsaktiviteten noe langsommere enn normalt utover høsten. I løpet av fjerde kvartal avtok imidlertid etterspørselen noe i Norge og leveransevolumene falt sammenlignet med året før. Aktivitetsnivået i det svenske markedet var tilfredsstillende.

For året samlet var leveransevolumene på samme nivå som i 2013, mens prisene var høyere. Prisutviklingen for ferdigvarene gjennom året ble fulgt av økte råvarepriser, både for høvleriene som baserer sin produksjon på innkjøpt industritre og for de tømmerforbrukende enhetene. Etter en start på året med utfordrende råstofftilgang for de tømmerforbrukende enhetene, utviklet situasjonen seg positivt. Tømmertilgangen gjennom andre halvår var god, men spesielt i Norge var prisene høyere enn i samme periode i 2013. Prisnivåer for flis og fiberprodukter varierte fra stabile til svakt svekket.

Inntektsføring av refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige påvirker driftsresultatet positivt med en engangseffekt NOK 1,3 mill.

Mange enheter har oppnådd resultater som forutsatt og har en god utvikling gjennom året

Også for Wood forelå det ved inngangen til året en omfattende handlingsplan for å forbedre lønnsomheten ytterligere. Mange enheter har oppnådd resultater som forutsatt og har en god utvikling gjennom året, men det finnes også enkelte enheter som fortsatt ligger betydelig etter plan og målsetting. I løpet av fjerde kvartal ble det i tillegg til tekniske utbedringer allokert ekstra ressurser til disse enhetene med tanke på å sikre gjennomføring av forbedringstiltakene.

Byggsystemer

årsberetning Driftsinntekter og resultater byggsytemer tabell 3 N

Byggsystem-divisjonen har i all hovedsak Norge og Sverige som sitt marked. Generelt har markedsaktiviteten innen de sektorer divisjonens selskaper opererer i, vært god i Sverige og mer utfordrende i Norge. Prisutviklingen har vært positiv. Med unntak av Elektro-virksomheten, økte alle forretningsområdene innen divisjonen sine driftsinntekter i 2014. Samtlige forretningsområder forbedret driftsresultatet sammenlignet med året før. Ordreinngangen har vært god, og ved utgangen av 2014 hadde divisjonen samlet en sunn og godt sammensatt ordrereserve som var NOK 360 mill høyere enn ved inngangen til året.

Den norske delen av limtrevirksomheten hadde et godt aktivitetsnivå i 2014. Til tross for en viss nedgang i markedsaktiviteten, var prisnivået gjennom året høyere enn året før. Utviklingen på svensk side var ikke like god, og den svenske delen av limtrevirksomheten har i løpet av andre halvår økt markedsinnsatsen og implementert en rekke tiltak for å øke volumene og forbedre effektiviteten i produksjonen. I tillegg til en svak utvikling gjennom året, ble resultatet ved utgangen av året belastet med kostnadsoverskridelser og produktivitetsforstyrrelser knyttet til blant annet innføring av nytt ERP-system.

Råstoffkostnaden for limtrevirksomheten økte sammenlignet med foregående år som følge av prisstigningen på industritre.

Limtrevirksomheten har hatt en egen organisasjon i UK med kontor og lager i Eastleigh utenfor Southampton. Det har ikke blitt oppnådd tilfredsstillende resultater de siste årene, og i september ble det besluttet å avvikle denne virksomheten. Regnskapet for 2014 er belastet med NOK 4 mill. for kostnader knyttet til dette. Standard limtreprodukter til det britiske markedet vil bli solgt via Timber-divisjonens organisasjon i UK.


Elektrovirksomheten er ved utgangen av 2014 i stor grad restrukturert i henhold til ny strategi for selskapet. Restruktureringen innebærer økt satsning på mindre prosjekter og serviceoppdrag, og selskapet har flere langsiktige kontrakter på vedlikeholdsoppdrag som strekker seg over flere år. Virksomheten med store og kompliserte prosjekter er i ferd med å avvikles. I forbindelse med sluttføring av restruktureringen og det siste store enkeltprosjektet, ble det nedskrevet NOK 9 mill. i 2014. Sammenligningstallene for 2013 inkluderer en tilsvarende belastning på totalt NOK 42,5 mill.

For Byggmodulvirksomheten i Sverige var markedsaktiviteten god gjennom hele året, og selskapet hadde en meget god ordreinngang og gode resultater. I Norge var aktivitetsnivået lavere, spesielt innen boligsegmentet, hvor man også har hatt problemer med å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Et nytt markedskonsept innen boligsegmentet er under utvikling. Sammenlignet med 2013 er produktiviteten i fabrikken i Moelv forbedret, men effektiviteten på byggeplass ligger fortsatt etter målsettingen. Det pågår tiltak både for ytterligere produktivitetsforbedring og økt effektivitet på byggeplass. Sammenligningstallene for 2013 inkluderer en nedskrivning på NOK 25 mill knyttet til et større enkeltprosjekt innen Byggmodul i Sverige.

For Bygginnredningsselskapene utviklet markedsaktiviteten innen nybygg seg positivt for den svenske delen av virksomheten, spesielt i Stockholmsområdet. I Norge har aktivitetsnivået innen nybygg vært svakt gjennom hele 2014. ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) har hatt et stabilt godt aktivitetsnivå i både Norge og Sverige.

Inntektsføring av refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige påvirker divisjonens driftsresultat positivt med en engangseffekt NOK 2,0 mill.

Øvrige virksomheter

årsberetning Driftsinntekter og resultater øvrige virksomheter tabell 4 N

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i de regioner som ble berørt av nedleggelsen av Södra Cell Tofte i august 2013, ble det etablert en togløsning for transport av massevirke og flis. Ordningen innebærer en økt ekstern omsetning på grunn av at det nå kjøpes massevirke som omsettes videre eksternt. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden, og risikoen er begrenset. Kostnadsøkningen for året samlet skyldes økt aktivitet i morselskapet knyttet til forbedringsprosjekter. Driftsresultatet for 2014 er belastet med avsatt lønn for 18 måneder til tidligere konsernsjef i henhold til retningslinjene beskrevet i note 28 til konsernregnskapet og 16 til morselskapet.

Investeringer, balanse og finansiering

Samlede investeringer i 2014 var NOK 195,1 mill (351,2).  Investeringsaktiviteten for 2014 var dermed NOK 156,1 mill. lavere enn i 2013. Investeringene har i hovedsak vært rettet mot nødvendig vedlikehold og oppgraderinger.

Ved utgangen av året var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 653,2 mill (4 539,8).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i 2014 var NOK 351,2 mill (86,2), tilsvarende NOK 2,71 per aksje (0,67). Et prosjekt for frigjøring av kapital fra driften har gitt gode resultater, men noe av forbedringen ble redusert i 4. kvartal på grunn av lageroppbygging. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 72,2 mill (minus 48,8).

Et prosjekt for frigjøring av kapital fra driften har gitt gode resultater

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 353,1 (1 476,0) ved utgangen av 2014. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 25,1 mill (33,8). Likviditetsreserven var NOK 238,7 mill (250,8).

Ved halvårsskiftet ble det inngått en avtale om refinansiering av konsernets langsiktige gjeld som hadde forfall i mai 2015, samt sesongfinansieringen med forfall ved utgangen av tredje kvartal 2015. Den nye låneavtalen trådte i kraft 10. juli og løper frem til 30. juni 2017. Avtalen sikrer konsernet en tilfredsstillende finansiell fleksibilitet i perioden. Vilkårene reflekterer markedsvilkår ved avtaleinngåelsen. Kravene til egenkapital og maksimal gearing vil gradvis økes noe i den nye avtalen.

Egenkapitalen ved årsskiftet var NOK 1 592,3 mill (1 518,2) som tilsvarer NOK 12,29 (11,72) per aksje. Egenkapitalandelen var 34,2 prosent (33,4). Endrede renteforutsetninger for beregning av fremtidig forpliktelse knyttet til konsernets lukkede ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge, medførte en økning i forpliktelsen etter skatt på NOK 30,2 mill. Beløpet ble belastet egenkapitalen.

Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. For 2014 har det vært en urealisert endring på NOK 12,3 mill (58,4). Siden omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK, endrer også totalbalansen seg med valutakursen. Dersom valutakursene ved forrige årsskifte ble lagt til grunn, ville egenkapitalandelen endret seg fra 34,2 til 34,3. 
 

Risiko

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

På noen av de risikoområdene som påvirker konsernet, finnes det fungerende finansmarkeder hvor risikoen for svingninger kan avhjelpes. Dette gjelder for eksempel renter, valutaer og elektrisk kraft. Konsernets innstilling til finansiell risiko er at det er den industrielle virksomheten fremfor finanstransaksjoner, som skal skape de nødvendige forutsetningene for lønnsomhet. Hovedmålet i retningslinjene for bruk av finansielle instrumenter, er å redusere kurssvingninger og skape økt forutsigbarhet. På andre områder som råstoff, ferdigvarer og prosjekt må det benyttes andre metoder for sikring. I den grad det er mulig, benyttes for eksempel fastpriskontrakter eller indeksreguleringer. Konsernets sammensetning av enheter som retter seg mot forskjellige hovedmarkeder fungerer også risikoreduserende. Hovedmarkedene påvirkes sjelden på samme tid i en konjunktursyklus, samtidig som stordriftsfordeler kan utnyttes på kostnadssiden.

Priser på ferdigvarer

Moelven-konsernets enheter opererer i markeder med fri konkurranse og mange aktører. Prisdannelsen skjer derfor fritt på markedet og vil ved uendrede volumer påvirke konsernet slik sensitivitetstabellen viser under.

 

Priser på sagtømmer

I 2014 produserte og foredlet konsernet 4,2 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu til en verdi av cirka NOK 2 250 mill, inkludert transportkostnader. Gran og furu står for tilnærmet like deler av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører. Disse leverandørene er på sin side avhengig av fungerende markeder innenfor akseptable transportavstander, samt tilfredsstillende prisnivåer for både sagtømmer og massevirke. Tømmerkostnaden utgjør den klart største enkeltkostnaden for konsernet, og endringer i tømmerprisen gir dermed raskt store utslag i marginene. Det er både en prisrisiko og en volumrisiko i forbindelse med dette. Konsernet fokuserer derfor på å inngå prisavtaler som i størst mulig grad lar tømmerprisen korrelere med dokumenterte endringer i ferdigvareprisene.

Tømmerkostnaden utgjør den klart største enkeltkostnaden for konsernet, og endringer i tømmerprisen gir dermed raskt store utslag i marginene

 

Priser på flis og biomasse

Prisene på celluloseflis og biomasse, som kommer fra sag- og høvleriproduksjonen i Timber og Wood, er av stor betydning for konsernets inntekter. Selv om det arbeides kontinuerlig for å bedre råstoffutnyttelsen, blir bare rundt halvparten av tømmerstokken til industritre etter at den har passert gjennom et sagbruk. Den resterende halvparten er bark, spon, celluloseflis og biomasse. En del av dette benyttes i egen energiproduksjon, mens det øvrige omsettes til sponplate-, bioenergi- og papirindustrien. Siden en endring av fortjenestemarginen for disse produktene har direkte innvirkning på konsernets resultat, er avstand til kundene og tilgang på effektive logistikkløsninger for vei- eller jernbanetransport av stor betydning.

Strømpriser

Prisene på elektrisk kraft er en annen viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn ca. 185 GWh elektrisk kraft på kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities. I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom handel med terminkontrakter på Nasdaq OMX Commodities med en sikringshorisont på maksimalt 5 år.

Renterisiko

Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Hoveddelen av gjelden er i svenske kroner, og det er derfor rentenivået i Sverige som er viktigst for utviklingen av konsernets rentekostnad. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære renteswapper, FRAer og sammensatte swapper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum 12 md og maksimum 36 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn 10 år.

Valutarisiko

Om lag 20 prosent av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia og medfører valutakursrisiko. Det er i tillegg en betydelig handel konserninternt og –eksternt med både råstoff og ferdigvarer mellom Sverige til Norge. De viktigste valutakryssene er EURSEK,SEKNOK og EURNOK. Moelven benytter valutaterminer for å motvirke større kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakursene. På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene være varige for at de skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er delvis sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Sum egenkapital som er eksponert for valutarisiko, utgjorde ved utgangen av 2014 SEK 632,3 mill (538,4).

 

Kredittrisiko

Det er konsernets policy at kredittsalg over en viss størrelse skal sikres enten i form av garantier eller kredittforsikring. I praksis er kredittforsikring mest brukt. Det finnes interne retningslinjer og oppfølgingsrutiner for usikret salg, som kun forekommer når annen sikring ikke er mulig.

Likviditetsrisiko

Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av to langsiktige trekkfasiliteter med rammer på henholdsvis NOK 1 350 mill som løper frem til juni 2017 og NOK 300 mill som trappes ned til NOK 150 mill i september 2015 og har endelig forfall i september 2016. Låneavtalene inneholder alminnelige misligholdsklausuler med hensyn til egenkapitalandel, netto egenkapitalverdi og gjeldsgrad. Per 31. desember 2014 var konsernets nøkkeltall bedre enn nivåene hvor misligholdsklausulene brytes. I tillegg til de langsiktige trekkfasilitetene har konsernet i sine banksystemer også kredittrammer på til sammen NOK 312 mill som fornyes årlig.

Risiko for skader og produksjonsavbrudd

Konsernet har en policy for industriforsikringer som er sentralstyrt og som følges av alle selskapene. Policyen gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.

Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg utad til samfunn og medier, samt innad til medarbeiderne i konsernet

Risiko for omdømmetap

Moelven legger stor vekt på å opprettholde et godt omdømme. Dette måles regelmessig gjennom en merkevareundersøkelse som gjennomføres av eksterne samarbeidspartnere. Det finnes en økonomisk risiko knyttet til tap av omdømme for Moelven. Omdømmerisikoen er ikke kvantifisert. Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg utad til samfunn og medier, samt innad til medarbeiderne i konsernet. I samsvar med Moelvens merkevareplattform gjelder dette uansett om det handler om positive eller negative forhold for Moelven.

Risiko for miljøkostnader

Moelven-konsernets virksomheter følger gjeldende lover og regler med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Konsernet har gjort avsetninger i regnskapet for alle kjente forpliktelser i forbindelse med miljøvern. Formålet med konsernets miljøpolicy er å minimere risikoen for negativ påvirkning av det ytre miljø og dermed også risikoen for miljøkostnader.

årsberetning Risiko Sensitivitetsanalyse N

Menneskelige ressurser

Konsernets personalidé er å gi mennesker som vil, muligheter. Personalidéen legger føringer for konsernets mål når det gjelder hvilke personer som rekrutteres, hvilken kompetanse som etterspørres, hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som tilbys, hvordan nyansatte introduseres, hvilke utviklings- og karrieremuligheter som tilbys, samt hvordan eventuelle nedbemanninger håndteres.

Medarbeidere

Antall ansatte økte fra 3 276 til 3 326 i løpet av 2014. For en mer detaljert beskrivelse av HMS-området, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Antall ansatte økte fra 3 276 til 3 326 i løpet av 2014

Rekruttering og utvikling

Moelven arbeider strategisk med både intern og ekstern rekruttering. Kompetente medarbeidere er avgjørende for konsernets konkurranseevne, og det er viktig at Moelven fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.

Moelven satser på langsiktige ansettelsesforhold og etterstreber å gi sine medarbeidere muligheter til å utvikle seg i jobben. Motiverte og kompetente medarbeidere oppmuntres til å gå videre i sin utvikling, blant annet gjennom interne lederutviklingsprogrammer.

Påvirkning på det ytre miljø

Bærekraft er en av Moelven-konsernets grunnverdier. Miljøhensyn er en naturlig del av det daglige arbeidet, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet. Moelven tar ansvar for miljøet gjennom bærekraftig og langsiktig bruk av fornybare ressurser. Industriproduksjonen er i stort omfang basert på bruken av tre, og innholdet av tre i sluttproduktene er svært høyt for de fleste virksomhetene. Tre som materiale har mange positive miljømessige sider, blant annet ved at det binder karbondioksid. Skogsråvarer som inngår i Moelvens produksjon ender i all hovedsak som produkter eller biobrensel. Det produseres derfor lite avfall i konsernet. Målsettingen er at alle fraksjoner av tre skal behandles som potensielle innsatsfaktorer i produktene og bidra til den samlede verdiskapingen. Celluloseflis, tørrflis, spon og bark fra sagbrukene får stadig større økonomisk og miljømessig betydning. Fjernvarmeanlegg bruker tørrflis, spon og bark som brensel, og konsernets egne fyringssentraler bruker flis og bark.

Skogsråvarer som inngår i Moelvens produksjon ender i all hovedsak som produkter eller biobrensel

For de virksomhetene innen konsernet som i mindre grad benytter skogsråvarer i sin produksjon, bidrar den industrialiserte byggeprosessen til å begrense miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder.

For en mer detaljert beskrivelse, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Innovasjon

Moelvens innovasjonspolicy er å drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Ansvaret for innovasjon ligger på det enkelte virksomhetsområdet, hvor også kompetansen er størst. Konsernets oppgave er å legge forholdene for innovasjon til rette og å tilføre ressurser, støtte og koordinere på tvers av virksomhetsområdene i de tilfeller det er nødvendig. I hovedsak drives forskning og utvikling i Moelven på prosjektnivå, relatert til kommersiell drift.

Produktinnovasjon

For byggmodulselskapene har utviklingen av kostnadseffektive og markedstilpassede konsepter for modulbaserte bygg i flere etasjer vært en forutsetning for virksomheten slik den fremstår i dag. Det funksjonelle og estetiske er under stadig endring i takt med teknologisk utvikling og markedstrender. For å beholde markedsposisjonen i nåværende markeder samt å vokse videre i andre segmenter er satsning på innovasjon og utvikling av nye løsninger sentralt.

Bygginnredningsselskapene retter seg mot et marked hvor markedstrendene endrer seg raskt. Produktutvikling og innovasjon er derfor en høyt prioritert og kontinuerlig prosess.

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger, og har gjennomført flere store innovasjonsprosjekter de senere årene.  Dette har dannet grunnlaget for dagens limtrebroer, haller og bygg i flere etasjer eller med store spenn.

 

Byggingen av verdens høyeste trehus, «Treet» i Bergen, ble påbegynt i fjerde kvartal 2014. Bygget skal, når det er ferdig høsten 2015, bestå av 14 etasjer og være 51 meter høyt. Bærekonstruksjonene i limtre leveres og monteres av Moelven Limtre AS.

I Wood-divisjonen er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet både skal kunne følge de skiftende markedstrendene, og at produktene skal tilfredsstille de kvalitets- og funksjonalitetskrav som stilles. Målsettingen er å kunne tilby kundene markedets beste, bredeste og mest moderne produktsortiment. Innovasjonsarbeidet er delt i to hovedretninger. Den ene tar sikte på å utvikle moderne produkter som bidrar til å skape inspirasjon og nye trender hos sluttbruker. Den andre hovedretningen har som målsetting å forenkle arbeidet med produktene på byggeplass. Eksempler på slike løsninger er innvendig panel med skjult spikring, plateprodukter med redusert bredde for å gjøre håndtering enklere, ferdig kappede lengder osv.

Prosessinnovasjon

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet, i størst mulig grad gjennom effektiv, markedstilpasset råvareinnkjøp og produksjon.

For den delen av Limtre som retter seg mot byggevarehandelen og for videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning for at kostnader og miljøpåvirkning fra transport skal reduseres, og for at kundenes tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider skal kunne sikres. Det pågår derfor et kontinuerlig innovasjonsarbeid for å optimalisere logistikksystemene.

For modul- og innredningsvirksomheten er utvikling og videreutvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass vært viktig for å kunne drive lønnsom industriell produksjon av modulbaserte byggeløsninger, samt å kunne utnytte konkurransefortrinnet som ligger i kort byggetid.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2014. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i beretningen om eierstyring og selskapsledelse. For ytterligere informasjon om styret og ledende ansatte vises det til note 28.

Anvendelse av årets resultat

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2014 var NOK 88,4 mill og egenkapitalandelen på 34,2 prosent er under de målsatte 40 prosent. Konsernet har tilstrekkelig egenkapital og likviditet til å kunne dele ut utbytte. Styret foreslår at det deles ut utbytte på NOK 0,40 per aksje, total NOK 51,8 mill. Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet, hadde et årsresultat på minus NOK 14,8 mill etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene. Det negative årsresultatet og avsetning til utbytteutdeling foreslås dekket gjennom overføring fra annen egenkapital i sin helhet. Selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet til utbytteutdelingen.

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Forutsetning om fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift, er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Fremtidsutsikter

Etterspørselen etter industritre er fortsatt god i mange markeder, samtidig som tilbudet også har økt etter en periode med høye produksjonsnivåer spesielt for granprodukter. Valutakursene for NOK og SEK er på nivåer som gir et godt utgangspunkt i konkurransen på eksportmarkedene. Det forventes en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge. I Sverige er boligbyggingen økende, men fra et lavt nivå. Den vesentligste andelen av konsernets leveranser går til ROT-markedet, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet. Aktivitetsnivået forventes å følge normale sesongmessige variasjoner med et svakt aktivitetsnivå i første kvartal, før høysesongen innledes etter påsken.

Aktivitetsnivået innen bygg- og anleggsektoren i Skandinavia forventes å forbli på nivå med 2014 med normale sesongvariasjoner gjennom året. Byggsystem-divisjonen har en bedre og mer diversifisert ordrebeholdning enn ved inngangen til 2014. Divisjonens selskaper har tilpasset kapasitet og kostnadsstruktur til de rådende markedsforhold. Det forventes høy aktivitet i tømmermarkedet i første halvår. Det er iverksatt en handlingsplan med et antall tiltak og prosjekter med tett oppfølging for å forbedre resultatene i løpende drift, sikre bedre konkurransekraft og vekst på lang sikt og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter. Dette arbeidet vil fortsette med høy intensitet. Styret forventer at tiltakene samlet vil øke konsernets kontantstrøm gjennom en konjunktursyklus betydelig og over tid bidra til å nå konsernets mål om avkastning på sysselsatt kapital på 13,0 % som nesten er en fordobling fra de 6,8 % som ble oppnådd i 2014.

Det er iverksatt en handlingsplan med et antall tiltak og prosjekter med tett oppfølging for å forbedre resultatene

Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre nødvendige omstillinger. Styret er godt fornøyd med forbedringen i driftsresultat på en kvart milliard i 2014 og forventer at konsernets underliggende drift og resultat forbedres ytterligere i 2015.

Fortsett til Årsregnskap